Zdrowie

Ochrona zdrowia jest to wielokierunkowa działalność zmierzająca do zapewnienia człowiekowi jak najlepszych warunków zdrowotnych. Podstawę ochrony zdrowia stanowi prawidłowe rozpoznanie potrzeb zdrowotnych, a także prawidłowe organizowanie możliwości i środków koniecznych do działania na rzecz zdrowia ludności.

Zdrowie, jest jednym z podstawowych praw jednostki ludzkiej. Głównie stanowi wartość indywidualną, ale również jest dobrem społecznym. Zdrowy człowiek ma większe szanse na samorealizację, satysfakcjonujące pełnienie ról społecznych, dobrą adaptację do zmian środowiska. Tylko zdrowe społeczeństwo może tworzyć dobra materialne i kulturowe oraz zapewnić właściwy rozwój społeczny i gospodarczy.Rola społeczności lokalnych w prowadzeniu polityki prozdrowotnej podnoszona jest od lat we wszelkich dokumentach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a znaczenie polityki zdrowotnej i obszaru zagadnień zdrowia najlepiej widać w ewolucji działań podejmowanych przez Unię Europejską.
Zdrowe społeczeństwo jest wizytówką samorządu lokalnego. Dlatego dobrze funkcjonująca, odpowiadająca potrzebom społeczności lokalnej opieka zdrowotna jest przedmiotem jego troski. W świetle rozwiązań prawnych to samorząd przyjmuje odpowiedzialność za jakość i poziom zaspakajania potrzeb zdrowotnych swoich mieszkańców.

Zakres działania i zadania powiatu określają między innymi dwie główne ustawy:
  1. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 511). Zgodnie z art. 4, ust.1, pkt.2 tejże ustawy powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
  2. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.);
  3. ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj.Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 z późn.zm.);
  4. rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1492);
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 (Dz.U. z 2017 r. poz. 458).

Zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia można podzielić na:
  1. wynikające z pełnienia funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (dotyczące pełnienia funkcji właścicielskich):
    Kompetencje i obowiązki powiatu jako podmiotu tworzącego dla SPZOZ określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ((tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia wykonawcze Ministra Zdrowia.

  2. Wśród uprawnień właścicielskich można wymienić między innymi: przekształcenie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej, nadawanie statutu zakładowi opieki zdrowotnej, nawiązywanie z kierownikiem zakładu stosunku pracy, delegowanie przedstawicieli do rady społecznej zakładu, udzielanie dotacji na programy zdrowotne i promocję zdrowia, remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, inne, nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej (nad działalnością statutową, gospodarowaniem mieniem, gospodarką finansową.

  3. pozostałe zadania.

Realizacja zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.1938, z późn. zm.), między innymi : pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia; opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu.

Udział w realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w tym dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 z późn. zm.).

Ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych co wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.).Katalog zadań, kompetencji, uprawnień i obowiązków powiatu jest patrząc na powyższe rozważania bardzo szeroki. Troska władz Powiatu Bielskiego w zakresie ochrony zdrowia wyraża się poprzez licznie podejmowane działania mające na celu zarówno podnoszenie standardu i jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych przez trzy placówki, dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski, (Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej, Bielskie Centrum Psychiatrii – Olszówka w Bielsku-Białej, Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej), jak również na rzecz promocji zdrowia i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i dorosłych - mieszkańców Powiatu Bielskiego