Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem informacji

Od roku 2004 funkcjonuje w zarządzaniu Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej standard ISO.

Jako pierwszy wdrożono i certyfikowano na jego podstawie System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001. Starania o uzyskanie certyfikatu jakości rozpoczęły się przede wszystkim, po to aby poprawić obsługę interesantów, sprawniej i szybciej odpowiadać na potrzeby mieszkańców powiatu oraz aby jakość pracy urzędu była wciąż utrzymywana na właściwym poziomie.

W roku 2008 wdrożono i certyfikowano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001. Te starania, z kolei zostały podjęte jako reakcja na rozwój technologii informatycznych wspomagających realizację usług. Zaistniałe w tej dziedzinie przeobrażenia znalazły swoje odzwierciedlenie w licznych uregulowaniach prawnych. Sprostanie ich wymogom oraz właściwa reakcja na możliwe zagrożenia to elementy konieczne dla potwierdzenia należytej dbałości o bezpieczeństwo informacji.

W odpowiedzi na zachodzące w otaczającym środowisku zmiany technologiczne, prawne oraz zmiany potrzeb i oczekiwań klientów stale podnoszone są standardy jakości usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Równocześnie stosuje się rozwiązania zapewniające stosowanie właściwych technik ochrony informacji. Efekty podjętych działań gwarantują klientom urzędu należytą dbałość o ochronę ich danych, a także zapewnienie świadczenia usług bez zbędnych zakłóceń i przestojów.

Systematycznie prowadzone są, również przez jednostkę certyfikującą BSI Group Polska Sp. z o.o. audyty sprawdzające, w trakcie których akredytowana jednostka potwierdza dbałość Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o prawidłowe funkcjonowanie wdrożonych systemów zarządzania. Każdy dotychczasowy audyt zakończył się potwierdzeniem utrzymania posiadanych przez Starostwo certyfikatów.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej nastawione jest na proces ciągłego doskonalenia funkcjonowania. Efektem podejmowanych działań jest ukierunkowanie na dalsze podnoszenie jakości usług publicznych realizowanych na rzecz interesantów, rozwój dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usprawnienie procedur postępowania.

Iwona Jeżewska
Inspektor Ochrony Danych