Programy pomocowe dla przedsiębiorców

Zachęcamy przedsiębiorców do korzystania z funduszy europejskich, gdyż bez ich wsparcia nie ma szans na wprowadzanie kosztownych, ultranowoczesnych rozwiązań.
Największym programem wspierającym gospodarkę jest PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA.  22 mld zł w tym Programie jest dostępna dla firm.
W ramach tego Programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać również wsparcie na wdrożenie do działalności gospodarczej wynalazku, na który uzyskali patent oraz na wdrażanie planu rozwoju eksportu. Przede wszystkim uzyskają wsparcie w tym Programie innowacyjne technologie oraz projekty przyczyniające się do wzmocnienia nauki z biznesem.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – skierowany jest na rozwój przedsiębiorczości małych i średnich firm. Środki w tym Programie przeznaczone są na bezpośrednie wsparcie inwestycyjne, ze szczególnym uwzględnieniem projektów innowacyjnych i dostosowujących działalność firmy do wymogów ochrony środowiska.
Przedsiębiorcy otrzymują wsparcie na rozbudowę i rozszerzenie zakresu działalności, zmiany w procesie produkcji, unowocześnienie wyposażenia, informatyzację i systemy zarządzania.
W ramach RPO na wsparcie mogą liczyć instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki przemysłowe, inkubatory, laboratoria badawczo – rozwojowe, klastry.

PROGRAM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO – w tym programie można uzyskać wsparcie na dostosowanie procesu produkcyjnego do wymogów ochrony środowiska, a także racjonalizację gospodarowania odpadami, inwestycje w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i ochrony środowiska. Wsparciem objęto również odzyskiwanie i unieszkodliwienie odpadów innych niż komunalne.

PROGRAM EUROPEJSKIEJ WPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ (EWT) – dofinansowanie w tym programie, skierowane jest na wymianę doświadczeń i transfer wiedzy we współpracy z zagranicznymi partnerami. Wspierany jest sektor biznesu i nauki, organizowanie szkoleń i seminariów, informowanie o warunkach prowadzenia działalności w krajach partnerskich.

W podobnym zakresie jak EWT, wsparcie dla biznesu udzielają również :
  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
  • Norweski Mechanizm Finansowy
Więcej informacji na temat funduszy europejskich na stronach internetowych:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.parp.gov.pl