Plan transportowy dla Powiatu

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Bielskiego zwanego dalej "planem transportowym" opracowany został w celu zapewnienia planowego oraz uwzględniającego oczekiwania społeczne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

Pobierz PLAN TRANSPORTOWY - plik pdf

Plan Transportowy opracowany został w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., nr 5, poz. 13) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 5 w/w ustawy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 117, poz. 684).
W wyniku przeprowadzonych analiz, potrzeb oraz oczekiwań społecznych w zakresie zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego oraz z drugiej strony możliwości ekonomicznych, organizacyjnych, administracyjnych zbudowana została sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej dla obszaru Powiatu Bielskiego.
Sieć komunikacyjna obejmuje wszystkie gminy Powiatu Bielskiego, a także miasto Bielsko-Białą. Plan sieci komunikacyjnej wraz z przebiegiem linii komunikacyjnych został przedstawiony w części graficznej planu. Powiat Bielski mając na uwadze potrzeby w zakresie publicznego transportu zbiorowego gmin graniczących z sąsiednimi powiatami zawrze z tymi powiatami stosowne porozumienia pozwalające na realizację transportu publicznego na wybranych liniach komunikacyjnych przebiegających przez te powiaty.