Konsultacje społeczne

„Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Nr 400 2019 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi"
- "Protokół z Konsultacji Społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Protokół z konsultacji społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie zmiany statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Uchwała Rady Powiatu - zm. statutu BPR"
- "Protokół z konsultacji BPr"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie zmiany statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Protokół z konsultacji"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie 
zmiany statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Porotkól konsultacje BPR"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie zmiany nazwy Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej i nadania statutu.

- "Ogłoszenie o konsultacjach"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Protokół konsultacje SPZOZ"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Protokół Konsultacji Społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz szkół mistrzostwa sportowego mających siedzibę na obszarze Powiatu Bielskiego od dnia 1 września 2019 roku.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Protokół Konsultacji Społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"

- "Ankieta zgłaszania opinii"

- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"

- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"

- "Protokół z konsultacji społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii do projektu rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 307/2018 z dnia 03 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych"
- "Projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie projektu rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok"

- "Protokół z konsultacji społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego.

- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 285/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie konsultacji społecznych"
- "Projekt uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bielskiego"

- "Protokół z konsultacji społecznych"

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany uchwały Nr IV/54/397/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie podziału Powiatu Bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej.

- "Protokół z konsultacji społecznych"
- "Ogłoszenie konsultacji społecznych"
- "Uchwała Zarzadu Powiatu w sprawie konsultacji"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- "Załącznik do uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr V/50/315/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- "Protokół z konsultacji społecznych"
- "Ogłoszenie konsultacji do niepublicznych"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Bielski, a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

- "Protokół z Konsultacji Społecznych"
- "Ogłoszenie konsultacji"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Bielski,
a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

- "Protokół z konsultacji społecznych"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "Projekt Uchwały Rady Powiatu"

Konsultacje w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

- "Protokół z Konsultacji"
- "Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej"
- "Ankieta zgłaszania opinii"
- "projekt Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej"


Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie zmiany Uchwały Nr V/37/239/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

- "Protokół z konsultacji społecznych"

- " Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- " Ankieta"
- " Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

- "Protokół z konsultacji społecznych"

- " Projekt Uchwały Rady Powiatu"
- " Ankieta"
- " Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych"

Konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020

- " Protokół z Konsultacji Społecznych"
- " Ankieta zgłaszania opinii do projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020"
- " Uchwała Nr 437/2017 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 listopada 2017r. w sprawie konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020"
- " Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018 – 2020"

Konsultacje Społeczne Program Współpracy Rok 2018

- "Protokół z Konsultacji"
- "Ankieta zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy na 2018 rok"
- Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 314/2017 z dnia 04 września 2017r.W sprawie konsultacji społecznych
- Projekt "Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018",

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej

- Protokół z Konsultacji
- Uchwała Zarządu Powiatu Nr 232/2017 z dnia 10.07.2017 w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji…
- Projekt Uchwały Rady Powiatu.pdf
- Ankieta zgłaszania opinii.doc

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Bielskiego, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

- Protokół z Konsultacji Społecznych.pdf
- Ankieta.doc
- Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projekt Uchwały Rady Powiatu.pdf

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie zmiany Uchwały Nr V/19/130/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

- Ankieta.doc
- Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projekt Uchwały Rady Powiatu.pdf
- Protokół z Konsultacji Społecznych.pdf

Konsultacje społeczne w spr. zmian do Programu współpracy.

- Ankiety zgłaszania opinii do projektu zmian do Programu współpracy na 2017 rok.doc
- Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 429/2016 z dnia 6 grudnia 2016r. w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projektu zmian do Programu współpracy na rok 2017.doc
- Protokół z Konsultacji Społecznych.doc


Konsultacje Społeczne dot. Programu współpracy 10-14.10.br..

- Protokół z Konsultacji.doc
- Ankiety zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy na 2017 rok.doc
- Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 336/2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie konsultacji społecznych.doc
- Projektu "Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".doc

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

- Uchwała Nr 313/2016.doc
- Uzasadnienie.doc
- Ankieta.doc
- Uchwała Rady Powiatu.pdf
- Protokół z konsultacji.pdf

Konsultacje społeczne dotyczące Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025.

- Protokół Konsultacji Społecznych
- Ankieta zgłaszania opinii do projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025
- Uchwała Nr 130 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie konsultacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.
- Projekt Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Bielskim na lata 2016-2025.

Konsultacje społeczne w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach.

- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji.
- Projekt Uchwały.
- Protokół z Konsultacji Społecznych.

Konsultacje społeczne w sprawie likwidacji szkół w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji.
- Projekt Uchwały.
- Protokół z Konsultacji Społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczące Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.

- Ankieta zgłaszania opinii do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Uchwała Nr 78/2016 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Bielskiego na lata 2016-2025.
- Protokół z Konsultacji Społecznych
<

Konsultacje społeczne przeprowadza się w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.


- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji
- Uchwała poddawana konsultacją
- Protokół z Konsultacji

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art.3 ust.3


- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt Programu
- Protokół Programu

Konsultacje społeczne dot.zmiany Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej


- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji
- Projekt Uchwały
- Protokół z Konsultacji

Konsultacje społeczne dot.Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017


- Ankieta zgłaszania opinii do projektu Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
- Uchwała Nr 78/2015 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
- Projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
- Protokół z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne przeprowadza się w spr. trybu udzielania i rozl. dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz tryb,zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Konsultacje mają trwać w terminie 3 - 9 grudnia 2014 r


- Ankieta
- Uchwała w sprawie konsultacji
- Uchwała poddawana konsultacjom
- Protokół

Konsultacje Społeczne dot. Programu współpracy 29.9-10.10.br.


- "Ankieta zgłaszania opinii do projektu Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok
- Uchwała Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej Nr 275/2014 z dnia 26 września 2014r. w sprawie konsultacji przedmiotowego Programu.
- Projektu "Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
- Protokół


Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej


- Uchwała Zarządu w sprawie konsultacji społecznych.
- Projekt Uchwały w spr. zmiany Statutu BPR.
- Ankieta
- Protokół


Konsultacje społeczne w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji  społecznych w sprawie projektu Statutu Powiatu Bielskiego


- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt uchwały
- Protokół

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu    Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania


- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt uchwały
- Protokół

Konsultacje społeczne w sprawie rocznego Programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarząd. oraz z podmiotami określonymi w art.3 ust.3


- Ankieta
- Uchwała Zarządu Powiatu
- Projekt programu
- Protokół

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


-Ankieta
-Uchwała Zarządu Powiatu w spr. przeprowadzenia konsultacji
-Projekt Uchwały Rady Powiatu w spr. zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

Konsultacje społeczne w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz   trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


-Ankieta.doc
-Załączniki.doc
-Projekt Uchwały - szkoły.doc
-Uchwała Konsultacje.doc
-Protokół.doc

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej


-Ankieta.doc-Projekt schematu.doc-Projekt Uchwały Rady Powiatu.doc-Uchwała Zarządu.doc-Protokół.doc

Konsultacje społeczne w sprawie Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

-Ankieta.doc-Projekt Statutu.doc-Uchwała.doc-Projekt Schematu.xls-Protokół z Konsultacji Szp Ped.doc

Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

-Ankieta.doc-Projekt Programu.doc-Uchwała.doc-Protokół.doc