Komisje Rady Powiatu

Kadencja 2018-2023


Komisja Budżetu i Finansów
Przewodniczący Komisji                Józef Świerczek
Wiceprzewodniczący Komisji         Jacek Czader

Członkowie:
Helena Byrdy - Przybyła
Grzegorz Kotowicz
Jerzy Kubik
Edward Kućka
Jan Stanclik

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: projektu budżetu, zmian budżetu, wykonania budżetu.

Komisja Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego
Przewodniczący Komisji               Jan Stanclik
Wiceprzewodniczący Komisji        Stanisław Pięta

Członkowie:
Marcin Dziki
Władysława Gańczarczyk
Janina Janica-Piechota
Jerzy Kubik
Artur Rzepecki
Wojciech Zawada

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: geodezji, kartografii i katastru, transportu zbiorowego i dróg publicznych, gospodarki nieruchomościami, utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy, zagospodarowania przestrzennego oraz nadzoru budowlanego.

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Przewodniczący Komisji               Helena Byrdy - Przybyła
Wiceprzewodniczący Komisji        Mirosław Greczka

Członkowie:
Zdzisław Badowski
Krzysztof Chodorowski
Władysława Gańczarczyk
Łukasz Pasierbek

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: promocji i ochrony zdrowia, ochrony praw konsumenta, pomocy społecznej, profilaktyki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Komisja Edukacji, Kultury i Sztuki
Przewodniczący Komisji               Krzysztof Chodorowski
Wiceprzewodniczący Komisji        Ewa Kmiecik-Wronowicz

Członkowie:
Gabriela Grabka-Grzechynia
Janina Janica-Piechota
Andrzej Sowa
Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: edukacji, kultury, sztuki

Komisja Porządku Publicznego
Przewodniczący Komisji               Adam Caputa
Wiceprzewodniczący Komisji        Edward Kućka

Członkowie:
Grzegorz Gawęda
Józef Herzyk
Łukasz Pasierbek
Wojciech Zawada

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: porządku publicznego i bezpieczeństwa, ochrony zagrożeń życia, zdrowia, środowiska, obronności

Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Przewodniczący Komisji Grzegorz Gawęda
Wiceprzewodniczący Komisji        Łukasz Pasierbek

Członkowie:
Zdzisław Badowski
Stanisław Pięta
Jan Stanclik
Józef Herzyk

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa

Komisja Promocji Turystyki i Sportu
Przewodniczący Komisji               Grzegorz Kotowicz
Wiceprzewodniczący Komisji        Gabriela Grabka-Grzechynia

Członkowie:
Helena Byrdy - Przybyła
Krzysztof Chodorowski
Jacek Czader
Mirosław Greczka
Artur Rzepecki

Zadania
Do zadań Komisji należą sprawy z zakresu: promocji, turystyki,sportu i rekreacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący                      Janina Janica-Piechota
Wiceprzewodniczący               Andrzej Sowa

Członkowie:
Adam Caputa
Gabriela Grabka-Grzechynia
Ewa Kmiecik-Wronowicz
Józef Świerczek

Zadania
Rada Powiatu kontroluje działalność Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje Komisje Rewizyjną. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium  Zarządowi. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę Powiatu.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący Komisji Władysława Gańczarczyk
Wiceprzewodniczący Komisji Artur Rzepecki

Członkowie:
Jacek Czader
Marcin Dziki
Grzegorz Gawęda
Józef Świerczek

Zadania
Rada Powiatu rozpatruje skargi na działania Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, wniosków i petycji.