Informacje o Petycjach

Petycje są formą bezpośredniego uczestnictwa obywateli w procesie sprawowania władzy.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycje można składać w formie pisemnej, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli jest to grupa podmiotów – należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą ten podmiot wnoszący petycję,
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby,
  • oznaczenie adresata petycji,
  • i wskazanie przedmiotu petycji.

Ponadto istotnym elementem petycji jest złożenie podpisu pod tekstem petycji.

Petycja w postaci elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.zm).

Organem właściwym do rozpatrywania petycji skierowanej do organu stanowiącego Powiatu Bielskiego jest Rada Powiatu w Bielsku-Białej.