Edukacja

Jednym z zadań Powiatu Bielskiego jest zapewnienie naszym mieszkańcom edukacji na najwyższym poziomie.
Regulację prawną tego zadania znajdujemy w ustawie o systemie oświaty. Zgodnie z art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) „zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym z oddziałami integracyjnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-5 i 7 (…) należy do zadań własnych powiatu”.
Działając na tej podstawie Powiat Bielski prowadzi publiczne szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły mistrzostwa sportowego, szkolne schroniska młodzieżowe, ogniska artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
W celu podniesienia standardu wyposażenia szkół i placówek oświatowych Powiat Bielski realizuje szereg inwestycji. Ostatnie z nich zaowocowały powstaniem w Czechowicach-Dziedzicach dwóch boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jedno z nich położone jest przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych, a drugie przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie. Wcześniej, wielofunkcyjne boiska sportowe powstały również przy Powiatowym Zespole Placówek Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach oraz przy Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce.
Nieustanne dbanie o poprawę standardu szkół i jakości kształcenia przejawia się również w bieżącym doposażaniu pracowni komputerowych i pracowni przedmiotów zawodowych, a także w dostosowywaniu spektrum kierunków kształcenia do oczekiwań i potrzeb społeczeństwa oraz rynku pracy. Przykładem takiego działania jest reaktywowanie zawodów górniczych w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach – Dziedzicach w roku szkolnym 2013/14.
Ofertę edukacyjną dla uczniów naszych szkół poszerzamy również dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków z Funduszy Europejskich na realizację projektów oświatowych. Każdego roku w szkołach realizowane są projekty w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius”,  „Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci” oraz projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.
Dzieciom i młodzieży wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania powiat zapewnia skierowania do szkół specjalnych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych.
Na terenie powiatu prowadzą swą działalność szkoły i placówki niepubliczne. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) Powiat Bielski zobowiązany jest  do prowadzenia ewidencji szkoł i placówek niepublicznych, które zakładane są przez osoby prawne lub fizyczne i prowadzone na obszarze powiatu.
Placówki te wzbogacają powiatową ofertę edukacyjną. Niemal każdego roku jakieś szkoły i placówki niepubliczne są tworzone, inne likwidowane, ale ogólna ilość objętych rejestrem prowadzonym przez Powiat Bielski utrzymuje się na poziomie około dziesięciu.