CZECHOWICE-DZIEDZICE

  • Burmistrz: Marian Błachut

  • Przewodniczący Rady: Damian Żelazny

  • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, pl. Jana Pawła II 1
  • Tel. Urząd Gminy: 32 2147110, fax: 32 2147182
  • Tel. Rada Gminy: 32 2147136
  • Internet: www.czechowice-dziedzice.pl
  • Powierzchnia Gminy: 66 km/2
  • Ludność: 45 421
  • Szkoły: podstawowe, gimnazja, zawodowe, licea

 


Zapraszamy do Czechowic-Dziedzic położonych na granicy uprzemysłowionego Śląska i beskidzkich stoków. Miasto wraz z sołectwami - Bronowem, Ligotą i Zabrzegiem - tworzą liczącą ponad 43 tys. mieszkańców Gminę Czechowice-Dziedzice o łącznej powierzchni 6,6 tys. ha.
Prawa miejskie nadano Czechowicom-Dziedzicom w 1950 r., ale historia miejscowości sięga wielu stuleci wstecz. Pierwsze wzmianki o obszarach, na których istnieje dzisiejsze miasto pochodzą z XV wieku. Przełomowym momentem w historii rolniczego - do połowy XIX wieku terenu - było zlokalizowanie w Dziedzicach stacji Cesarsko-Królewskiej Uprzywilejowanej Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda. Wokół powstałej w 1855 r. linii kolejowej, biegnącej z Wiednia do Krakowa i Lwowa, zaczął rozwijać się przemysł - powstały liczne zakłady.
Obecnie Czechowice-Dziedzice i sąsiadujące z nimi od południa miasto Bielsko-Biała tworzą aglomerację bielską, stanowiącą jeden z czterech obszarów metropolitalnych województwa śląskiego. Aglomeracja ta to nowoczesny ośrodek przemysłu, kultury i nauki, a przede wszystkim krajowe centrum rozrządu ruchu turystycznego i ośrodek węzłowy strefy transgranicznej z odnogami w kierunku Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej.
Droga krajowa nr 1, przebiegająca przez środek gminy, dzieli ją na dwie części. Sołectwa Zabrzeg, Ligota i Bronów to obszar zdominowany przez tereny rolnicze i leśne. Z uwagi na bogactwo przyrodnicze zachodnia część gminy została włączona w Europejską Sieć Ekologiczną NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły”. Charakteryzuje się ona dużymi walorami krajobrazowymi z  atrakcyjnymi pasmami Beskidu Małego i Śląskiego, licznymi stawami, rzekami oraz Jeziorem Goczałkowickim zwanym „Śląskim Morzem” – jednym z największych w Polsce zbiorników wodnych.
Charakter przyrodniczy gminy wyznacza głównie przewaga terenów rolniczych z pozostałościami wielkoobszarowej gospodarki rolnej, stawami hodowlanymi oraz szerokim pasmem doliny rzeki Wisły i kompleksem lasów zabrzeskich przylegających do Zbiornika Goczałkowickiego. Mimo mocnego podziału naszej Gminy na część uprzemysłowioną i część rolniczą o terenach otwartych można zauważyć istniejącą równowagę krajobrazową dzięki zachowaniu biokorytarzy w postaci niewielkich zalesionych, zadrzewionych terenów połączonych ciekami wodnymi. Przez gminę przepływa pięć rzek: Wisła, Biała, Wapienica, Jasienica, Iłownica.
Na pograniczu gminy Czechowice-Dziedzice i Chybia rozciąga się jedyny na terenie województwa śląskiego rezerwat torfowiskowy „Rotuz”. To ostoja zagrożonego w Polsce gatunku - turzycy bagiennej. Występują tu także gatunki roślin naczyniowych m.in. rosiczka okrągłolistna, żurawina błotna i rzadkie mszaki. W pobliżu rezerwatu przebiega Międzynarodowa Trasa Rowerowa Greenways Kraków – Morawy – Wiedeń. Odcinek IVa - nizinny o długości 9,4 km. Przez malownicze zakątki gminy przebiegają również trzy lokalne trasy rowerowe – zielona „Dolina Wisły”, niebieska – „Dolina Podraj” i pomarańczowa – „Dolina Iłownicy” – o łącznej długości 56 km. Kolejny, wytyczony niedawno szlak rowerowy pozwala dotrzeć z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach, poprzez Plac Ratuszowy w Bielsku-Białej, aż na Słowację.
Na terenie gminy znajduje się kilka cennych zabytków architektonicznych. Najmocniej wrośnięty w krajobraz i historię miasta jest kościół parafialny pw.  św. Katarzyny -  najstarszy i najcenniejszy zabytek w mieście. Pierwsza drewniana sakralna budowla istniała w tym miejscu już w 1447 r. W latach 1722-1729 rozpoczęła się budowa kościoła murowanego ufundowanego przez właściciela Czechowic Franciszka Karola Kotulińskiego i proboszcza Walentego Antoniego Martiusa. Innymi cennymi budowlami sakralnymi  na terenie gminy są:  wybudowany w 1890 roku kościół pw.  Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Czechowicach-Dziedzicach, zabrzeski kościół pw. św. Józefa z 1787 r., kościół pw. Opatrzności Bożej w Ligocie z 1806 r. i kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa z roku 1877 w Bronowie. Z historią tych ziem związany jest rokokowy pałac Kotulińskich z początku XVIII w. Za czasów swojej świetności mógł pochwalić się rokokową sztukaterią, drewnianymi posadzkami i pięknymi portalami. Wokół pałacu znajduje się późnobarokowy park na rzucie prostokąta z półkolistą aleją grabową  i bezcennymi pomnikami  przyrody w postaci lip kandelabrowych. Zespół Pałacowo-Parkowy w 2006 r. przeszedł w ręce prywatne. Obecny właściciel Pałacu - firma POLPLAST S. J. - dokonała gruntownego remontu pałacu i parku, gdzie obecnie mieszczą się restauracje i hotel.
Miasto Czechowice-Dziedzice zajmuje wschodnią część gminy. Jego rozwój opierał się głównie na przemyśle, m. in. rafineryjnym, górniczym, metalurgicznym, zapałczanym. Obecnie gospodarka miasta ewoluuje w kierunku nowych, innowacyjnych technologii, jak produkcja biopaliw, przemysł lotniczy. Na obrzeżach Czechowic-Dziedzic znajduje się Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego z lotniskiem oraz Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego - najnowocześniejszy w Europie ośrodek wytwarzania konstrukcji kompozytowych w technologii autoklawowej. Czynnikiem ułatwiającym prowadzenie działalności gospodarczej jest rozbudowane zaplecze obsługi biznesu, na które składają się banki i ich oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe, operatorzy pocztowi, urzędy i oddziały celne oraz kancelarie notarialne, prawne, agencje i biura pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Rosnąca od kilku lat liczba mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice jest najlepszym dowodem na to, że jest ona postrzegana jako atrakcyjne miejsce do życia.