Badanie satysfakcji klienta


Jak mieszkańcy postrzegają działania urzędu:

Dziękujemy wszystkim Klientom Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w badaniu ankietowym. W ten sposób mogliśmy poznać opinie na temat urzędu i jakości świadczonych usług. Wyniki badań są uwzględniane przy planowaniu doskonalenia usług dla mieszkańców.

Z analizy danych wynika, że wzrosło zadowolenie klientów z usług urzędu i wynosi 94%. Wycho-dząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych mieszkańców i klientów od kilku lat funkcjo-nuje wydłużony czas pracy urzędu w każdy czwartek do godziny 17.00. Aktualnie 90% ankietowa-nych satysfakcjonują takie godziny pracy urzędu, co pozwala osobom pracującym załatwić nie-zbędne sprawy i uzyskać potrzebne decyzje.

Wzrosło również zadowolenie klientów z poziomu obsługi pracowników i stanowi 97%. Ankieto-wani oceniali wiedzę pracowników niezbędną do załatwienia sprawy, życzliwość, sposób przeka-zywania informacji, sprawność załatwiania spraw, rzetelność i uczciwość.

Na podstawie odpowiedzi na pytanie o czas oczekiwania w kolejce można wnioskować, że sprawy w urzędzie są załatwiane szybko i sprawnie w trakcie jednej wizyty. Wszystkie sprawy od razu za-łatwiło 66% ankietowanych, pozostałe osoby musiały przygotować niezbędne dokumenty lub sprawa wymagała kilku kontaktów z urzędem.

Nadal słabo wykorzystywanym przez klientów nośnikiem informacji jest powiatowa strona interne-towa www.powiat.bielsko.pl, Biuletyn Informacji Publicznej oraz Geoportal Powiatowy, gdzie każ-dy mieszkaniec posiadający dostęp do Internetu ma możliwość przeglądania map tematycznych bez konieczności udawania się osobiście do Starostwa.

Oczekiwania klientów dotyczą głównie dostępności miejsc parkingowych, płatności kartą w kasie, dostępności biur Wydziału GK na jednym piętrze.
Państwa uwagi to cenne dla nas wskazówki, które będą brane pod uwagę w dalszych pracach ukie-runkowanych na doskonalenie jakości obsługi i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych intere-santów.